Hylätty maitolaituri

 

Kirjelmä jonka laadin ely-keskukseen maaliskuulla 2021.

 

Hylätty maitolaituri

 

Hylätty maitolaituri rumentaa maisemaa Rötiköntien varressa. Laituri sijaitsee tiealueella, joka kuuluu Pohjois-Savon ely-keskuksen ylläpitoon.

 

Kohde Googlen kartalla:

 

https://goo.gl/maps/PQfXCcsnJshdFacq5

 

Laiturin omistajia ovat olleet Kuopion osuusmeijerin kolme maidontuottajaa Takkinen (Takkila), Kulin (Myllylahti) ja Miettinen (Haukilahti).

 

Yksikään näistä tiloista ei ole käyttänyt maitolaituria ainakaan viimeisten 25 vuoden aikana. Maitolaituri on rakennettu 1970-luvun alussa silloisen Haukilahden tilalla Kuopion osuusmeijerin ohjeiden mukaisesti.

 

Olen toinen ja ainoa elossa oleva tämän laiturin tekijöistä: rakensimme sen yhdessä setäni Väinö Miettisen kanssa Haukilahden tilan, silloisen kotini, pihassa noin 1,5 km päässä nykyiseltä paikalta, ja toimme sen traktorilla tien varteen ja asensimme paikalleen. Minä en ole ollut missään vaiheessa Haukilahden tilan omistaja enkä haltija.

 

Kustannukset lienee jaettu edellä mainittujen kolmen silloisen tuottajan ja Kuopion osuusmeijerin kesken. Rakennusvaiheen ja käytön aikaisista toimijoista ei ole enää ketään olemassa. Tilat ovat siirtyneet eri omistajille, eikä maitolaituria ole vuosikymmeniin tarvittu siihen käyttöön mihin se on tarkoitettu. Laituria on jossakin vaiheessa myös oleellisilta osin purettu: sen alustarakenne on poistettu ja viety pois, tiedossani ei ole kuka sitä on purkanut ja minne alusta on viety.

 

Kukaan ei omista laituria, kukaan ei ole huolehtinut sen kunnossapitämisestä eikä purkamisesta ja pois viennistä.

 

Laituri sijaitsee tiealueella (laki 23.6.2005/503, 5§), joka kuuluu Pohjois-Savon elykeskuksen ylläpitoon.

 

Jätelain (646/2011) määritelmän mukaan jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä (5 §). Tämä tavara täyttää lain määritelmän jätteestä.

 

Lain (646/2011, 5§) mukaan aine tai esine ei ole jäte vaan sivutuote, jos se syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen, ja:

 

1) aineen tai esineen jatkokäytöstä on varmuus;
2) ainetta tai esinettä voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sen jälkeen, kun sitä on muunnettu enintään tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti;
3) aine tai esine syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana; sekä
4) aine tai esine täyttää sen suunniteltuun käyttöön liittyvät tuotetta sekä ympäristön- ja terveydensuojelua koskevat vaatimukset eikä sen käyttö kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

 

Mikään edellä luetelluista edellytyksistä ei täyty.

 

Lain (646/2011) mukaan jätteen haltijalla tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jonka hallussa jäte on (6§).

 

Tälle jätteen tuntomerkit täyttävälle tavaralle on vaikeaa tai mahdotonta osoittaa muuta omistajaa tai haltijaa, kuin lain tarkoittaman kiinteistön haltija, joka on tässä tapauksessa tiealueen omistaja (23.6.2005/503, 5§).

 

Lain (646/2011) mukaan jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti. Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta (13§).

 

Esittämilläni perusteilla vaadin, että viranomainen jolle tehtävä kuuluu, määrää tiealueella sijaitsevan jätteen poistettavaksi ja paikan siivottavaksi asialliseen kuntoon.