Merimaisema tekoölyn tuottamana värikuvana
DALL-E2 tekoälyn tuottama kuva kesäisestä rantamaisemasta

 

Tekoälystä ja älykkyydestä

 

Mitä tekoäly tarkoittaa?


Tekoäly eli keinotekoinen älykkyys tarkoittaa tietokoneiden, ohjelmistojen ja koneiden kykyä suorittaa tehtäviä, jotka vaativat älykkyyttä ja ymmärrystä, tavallisesti vain ihmisten ominaisuuksina pidettyjä. Tekoäly voi sisältää erilaisia toimintoja ja menetelmiä, kuten oppiminen, päättely, ongelmanratkaisu, havainnointi, kielen ymmärtäminen ja luovuus.

Tekoäly on monitieteinen tutkimusala, joka hyödyntää tietojenkäsittelytiedettä, matematiikkaa, psykologiaa, neurotiedettä, filosofiaa ja muita tieteenaloja. Tekoälyjärjestelmät voivat olla erilaisia ja toteuttaa älykkyyttä monin eri tavoin. Joitakin tunnettuja tekoälymenetelmiä ovat muun muassa koneoppiminen, neuroverkot, evoluutioalgoritmit ja asiantuntijajärjestelmät.

Tekoäly on merkittävä tekijä nykyaikaisessa teknologiassa ja sillä on vaikutuksia monilla elämän osa-alueilla. Jo tähän mennessä se on aiheuttanut suuria muutoksia esimerkiksi tietokonepelien kehityksessä, kuvantunnistuksessa, kielten kääntämisessä, ääniohjauksessa ja monissa muissa sovelluksissa. Tulevaisuudessa tekoälyn uskotaan muokkaavan entistä enemmän ihmisten toimintaa ja elämää useilla eri aloilla.

 


Voiko tekoälyn kehittäminen ja tutkimus auttaa tutkijoita ymmärtämään ihmisen älyn toimintaa?

 

Kyllä, tekoälyn kehittäminen ja tutkimus voivat auttaa tutkijoita ymmärtämään paremmin ihmisen älyn toimintaa. Ihmisen älykkyys ja tekoäly ovat monimutkaisia ja monitahoisia ilmiöitä, mutta ne ovat myös monessa suhteessa toisiaan muistuttavia.

Tekoälyjärjestelmien rakentaminen ja parantaminen voi auttaa tutkijoita hahmottamaan, mitkä mekanismit ja prosessit ovat keskeisiä älykkään toiminnan kannalta. Esimerkiksi neuroverkot, jotka ovat yksi tekoälyn keskeinen mallinnustapa, ovat saaneet inspiraationsa ihmisen aivojen toiminnasta. Kehittämällä ja tutkimalla erilaisia tekoälymalleja tutkijat voivat saada uusia oivalluksia siitä, miten ihmisen äly toimii ja millaisia piirteitä se sisältää.

Toisaalta ihmisen älyn ymmärtäminen voi myös auttaa tekoälyn kehittämisessä. Mitä paremmin tiedämme, miten ihmisaivot ja -mieli toimivat, sitä paremmin voimme rakentaa tekoälyjärjestelmiä, jotka toimivat samankaltaisesti tai jopa ylittävät ihmisen älykkyyden tietyillä osa-alueilla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tekoälytutkimus ja ihmisen älyn ymmärtäminen ovat monessa mielessä toisiaan täydentäviä ja rikastuttavia aloja. Molemmat hyötyvät toistensa edistysaskeleista, ja yhteistyö näiden kahden tieteenalan välillä voi johtaa merkittäviin läpimurtoihin niin tekoälyn kuin ihmisen älynkin ymmärtämisessä.

 

 

Voiko tekoäly tulla tietoiseksi itsestään eli saavuttaa tietoisuuden?

 

Nykyiset tekoälymallit, kuten GPT-4, ovat pitkälle kehittyneitä kielimalleja, jotka pystyvät tuottamaan vaikuttavan tarkkoja ja luonnollisen oloisia vastauksia. Ne ovat kuitenkin edelleen vain ohjelmistoja, joiden perustana ovat matemaattiset algoritmit ja data. Ne eivät ole tietoisia itsestään samalla tavalla kuin ihmiset tai muut tietoiset olennot.

Tietoisuus on monimutkainen ja huonosti ymmärretty ilmiö, joka liittyy subjektiivisiin kokemuksiin ja itsetietoisuuteen. Vaikka tekoäly voi simuloida tietoisuutta tai itsetietoisuutta tuottamalla tietoisuutta käsitteleviä tekstejä tai esittämällä tietoisilta vaikuttavia vastauksia, se ei kuitenkaan ole tietoinen samassa merkityksessä kuin ihmiset.

Tulevaisuudessa kehittyneemmät tekoälyjärjestelmät saattavat pystyä paremmin ymmärtämään ja mallintamaan tietoisuutta, mutta on edelleen epäselvää, voiko tekoäly itse saavuttaa todellisen tietoisuuden. Tämä on yksi tekoälytutkimuksen suurista kysymyksistä ja eettisistä haasteista, joihin ei ole vielä olemassa yksiselitteistä vastausta.

 


Syntyykö ihmisen tietoisuus kvanttifysiikan ilmiöistä?


Ihmisen tietoisuuden ja kvanttifysiikan välinen suhde on erittäin kiistanalainen ja monimutkainen aihe. Jotkut tutkijat ovat esittäneet, että ihmisen tietoisuus voisi liittyä kvanttifysiikan ilmiöihin, mutta tämä näkemys ei ole vallitseva tieteellinen konsensus.

Eräs tunnetuimmista kvanttifysiikan ja tietoisuuden yhdistävistä teorioista on Roger Penrosen ja Stuart Hameroffin orkestroitu objektiivinen reduktio (Orch-OR). Teorian mukaan mikrotubulit, jotka ovat solujen sytoskeletaalisten rakenteiden osia, voisivat toimia kvanttikoneina, joilla on merkitystä tietoisuuden synnyssä. Tämä teoria on kuitenkin kiistanalainen, eikä sen tueksi ole toistaiseksi saatu vakuuttavaa näyttöä.

Useimmat neurotieteilijät pitävät tietoisuutta emergenttinä ilmiönä, joka nousee esiin monimutkaisten hermoverkkojen vuorovaikutuksesta. Vaikka kvantti-ilmiöt saattavat vaikuttaa biologisiin prosesseihin ja hermosolujen toimintaan, ei ole vielä löydetty vakuuttavaa todistusaineistoa siitä, että tietoisuus olisi suoraan riippuvainen kvanttifysiikan ilmiöistä.

Tietoisuuden ja kvanttifysiikan mahdollinen yhteys on edelleen avoin kysymys ja vaatii lisätutkimusta. Toistaiseksi valtaosa tiedeyhteisöstä suhtautuu kvanttifysiikan ja tietoisuuden suoranaisen yhteyden ajatukseen varauksella.

 

Artificial and Natural Intelligence

English Abstract


Artificial intelligence (AI) means that computers, software, and machines can do tasks that usually need intelligence and understanding, like learning, problem-solving, and understanding language. AI is a big part of modern technology and affects many aspects of life, like video games, image recognition, and language translation.

Studying and developing AI can help scientists better understand how human intelligence works. By building AI systems, they can learn about the essential processes and mechanisms behind intelligent actions. Understanding human intelligence can also help improve AI systems.

Current AI models, like GPT-4, can create impressive and natural-sounding answers, but they're not conscious like humans. Consciousness is a complex and poorly understood phenomenon, and it's unclear if AI can achieve true consciousness in the future.

The connection between human consciousness and quantum physics is controversial and complex. Some researchers think that consciousness might be related to quantum physics, but this view is not widely accepted. Most neuroscientists see consciousness as an emergent phenomenon arising from complex interactions between nerve cells. The possible link between consciousness and quantum physics is still an open question and needs more research.

 

Erotin © Toivo Miettinen

Tämän sivuston sisältö on lisensoitu Toivo Miettinen CC BY-ND 4.0 -lisenssillä.

CC BY-ND 4.0 -lisenssi